พนักงานขาย / HORECA

วันที่: 15 เม.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: ธนบุรี, TH, 10600

พนักงานขาย / HORECA

 

URGENTLY REQUIRED !!!

หน้าที่และความรับผิดชอบ

       วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้า รวมถึงการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทาง FSR ตามแผนกลยุทธ์และแผนงานที่หัวหน้าทีมวางไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

       สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในกลุ่ม FSR เพื่อให้ลูกค้าใช้หรือบริโภคสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

       วางแผนการเพิ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่ม  FSR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ที่บริษัทกำหนด

       วางแผนการควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ ทรัพย์สินต่างๆ ให้พร้อมบริการ และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       กำหนดแผนควบคุมงบประมาณ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุด

       ติดตาม รวบรวม ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทั้งจากกิจกรรมต่างๆของบริษัทและของคู่แข่งในช่องทาง FSR เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาและกำหนดแผนงาน และสามารถ แข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       ติดตามและประเมินความพึงพอใจในการบริการด้านส่งมอบสินค้าและบริการของกลุ่มลูกค้าช่องทาง ในกลุ่ม FSR ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้

 

คุณสมบัติ

      ปวช. ปวส. ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

      ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคและบริหารการจัดส่ง อย่างน้อย 3 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหารงานขายอย่างน้อย 1-2 ปี

      มีความรู้และทักษะในด้านการขาย รวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจการขาย 

      กล้าแสดงออก และมีทักษะทางด้านการสื่อสาร และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

      มีทักษะในการวางแผน การจัดการและการวิเคราะห์ ข้อมูลการขาย เพื่อทำการตลาดเชิงรุก

      มีความเข้าใจและให้ความสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับงานขาย

      สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

      มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงบนพื้นฐานของข้อมูลและประสบการณ์ เพื่อหาทางแก้ไข

      มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้ง มีใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

 

ติดต่อสอบถาม

คุณศราวุธ สามคุ้มพิมพ์                    โทร. 02-785-5555 ต่อ 5567

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: