เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง - PAN Inter

วันที่: 8 ก.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ งานก่อสร้าง และ ซ่อมสร้าง PAN Inter

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานที่จะว่าจ้างและเข้าร่วมประขุมเพื่อชี้แจงแบบรายละเอียดการก่อสร้าง

    ตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาและรายละเอียดประกอบให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข

    ตกลงการสั่งจ้างด้วยการต่อรองราคาหรือจัดการประกวดราคาและออกเอกสารสั่งจ้าง

    ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามสัญญาทั้งในด้านคุณภาพและเวลา

    ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายหรือให้ผู้รับเหมาดำเนินกรซ่อมแซมตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้าง

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ อุตสาหกรรมศาสตร์

     มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในด้านการจัดซื้อหรือจ้างบริการด้านวิศวกรรม หรือประสบการณ์ด้านการผลิต การซ่อมบำรุง การก่อสร้าง หรือใช้งานเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรม

     สามารถอ่านแบบ ทำความเข้าใจแบบงานก่อสร้าง ตลอดจนตรวจสอบรายละเอียดการถอดแบบ (Bill of Quantity) ได้

     สามารถสองภาพสามมิติ เข้าใจระยะ ความเหมาะสมของการไหลเวียนของการจราจร

     เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องจักต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ตลอดจนการกำหนดวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน

     สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้าน อ่าน-ฟัง ในระดับปานกลาง และด้านการพูด-เขียนในระดับเบื้องต้นได้

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร   โทร. 02-785-7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110