เจ้าหน้าที่จัดซื้องานขนถ่ายวัสดุ - PAN Inter

วันที่: 8 ก.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ งานขนถ่าย วัสดุ PAN Inter

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์ทางด้านขนส่ง (Logistics) เช่น การเช่ารถ/การซื้อรถยนต์ หรือ จัดซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่

    จัดซื้อและจัดหาอะไหล่รถแต่ละประเภทหรือการซ่อมบำรุงรถแต่ละประเภท โดยดำเนินการให้แก่โรงงานและหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มไทยเบฟฯ ได้แก่ โรงงานสุรา โรงงานเบียร์ สำนักงานขายต่างๆ ฯลฯ

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ด้านจัดซื้องานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี

     มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

     มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน

     มีความสามารถในการวิเคราะห์

     มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้าน อ่าน-ฟัง ในระดับปานกลาง และด้านพูด-เขียน ในระดับเบื้องต้น

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร   โทร. 02-785-7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110