แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ชำนาญการบริหารโครงการอาวุโส - TBR

วันที่: 20 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH, 10900

บริษัท: ThaiBev Group

 เจ้าหน้าที่ ชำนาญการ บริหาร โครงการ อาวุโส TBR 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบต่อคุณภาพผลงานของโครงการภายใต้การบริหารเวลา ทรัพยากรและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • สนับสนุนผู้บังคับบัญชาจัดทำเอกสารในระยะริเริ่มโครงการ (Project Initiating Phase) และติดตามสถานะเอกสารของระบบงานจัดซื้อ
 • ให้คำปรึกษาเจ้าของโครงการในการวางแผนขอบเขตและโครงสร้างงาน วางแผนกำหนดทรัพยากร วางแผนการจัดทำตารางการดำเนินงานและวางแผนปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในระยะการวางแผน (Project Planning Phase)
 • จัดทำระบบการควบคุมโครงการ จัดการประเด็นปัญหารายวัน ติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและรายงานสถานะโครงการต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ในระยะการดำเนินโครงการ (Project Execution Phase)
 • ทบทวนบทเรียนที่เกิดขึ้น ทำรายงานประเมินผล จัดทำเอกสารปิดโครงการและประสานกับเจ้าของโครงการในการเตรียมแผนการนำไปปฏิบัติจริงในระยะการปิดโครงการ (Project Closing Phase)
 • กำหนดวาระประชุม นัดประชุมกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา, อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบริหารโครงการ (PMO) 2 ปีขึ้นไป หรือเที่ยบเท่า
 • มีความรู้ความเข้าใจการบริหารโครงการ (Project Management)
 • มีความรู้ความเข้าใจการปรับปรุงกระบวนการการทำงาน (Project Improvement)
 • มีทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับบุคคลในโครงการ (Interpersonal Effectiveness)
 • มีทักษะการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management)

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร  โทร. 02-785-7213

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110