เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา

วันที่: 14 ส.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH, 10900

เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    รวบรวมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน นิติกรรมสัญญาต่างๆภายใต้ บจก.แคชแวนแมนเนชเมนท์ ได้แก่สัญญาเช่า (อาคาร สำนักงาน หน่วยขาย),สัญญาบริการพื้นที่, ประกันภัยหน่วยขายสิค้า ทรัพย์สิน รปภ,สัญญาเช่า(รถยนต์),ประกันภัยรถยนต์,ต่อภาษีรถยนต์บัตรน้ำมัน,ที่จอดรถ,อินเตอร์เนต,CCTV,สัญญาจ้างทำของ,จ้างบริการและอื่นๆ

    ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีการแก้ไขสัญญาประเภทต่างๆตามข้างต้น โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของกฎหมายภาษีอากรด้วย พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบในกสนยกร่าง ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาดังกล่าว

    รวบรวมตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน เพิ่มลดสาขา ติดตามเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จรวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    เป็นผู้ประสานงานการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ ได้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายสุรา (ป.2) เอกสารประกอบการจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่ม จัดซื้อ จัดสร้าง อาคารสิ่งปลูกสร้าง การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารทางการบัญชี ขอใบอนุญาติจำหน่ายสุราและเอกสารมอบอำนาจต่างๆ

    เข้าร่วมประชุมในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขของสัญญาต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายกิจการและเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

    จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญาต่างๆให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

    กำกับดูแลและติดตามการทำสัญญาและการติออายุสัญญานิติกรรมต่างๆให้ทันตามกำหนดและไม่ปล่อยให้ล่วงเลยหรือสิ้นสุดอายุสัญญา

    ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงนามเอกสารสัญญาต่างๆ

คุณสมบัติ

    ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์

    มีประสบการณ์การตรวจสอบแก้ไขหรือยกร่างสัญญาอย่างน้อย1-3ปีขึ้นไป

    ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

    ความสามารถในการใช้ภาษาเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี(เขียนอย่างการเป็นลำดับขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผล)

ติดต่อสอบถาม

คุณปวริศร์ แฉ่งพานิช โทร. 027855555 ต่อ 4719

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: