แชร์ตำแหน่งงานนี้

Cashvan System Associate

วันที่: 10 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH, 10900

บริษัท: ThaiBev Group

  1. ดำเนินการทดสอบระบบตามความต้องการ (Requirement Spec) พร้อมทั้งทดสอบ Test script ร่วมกับทีมพัฒนาระบบ และจัดทำรายงานผลการทดสอบเพื่อนำเสนต่อผู้บริหาร 

  1. ติดตามการดำเนินงานและอัพเดทแผนงาน เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการต่อผู้บริหารได้ 

  1. ศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของธุรกิจ และ สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการทางธุรกิจได้ (Business Process) 

  1. ศึกษารายละเอียดโครงการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน,ข้อมูลทางเลือก, และนำเสนอต่อต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 

  1. จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานระบบที่พัฒนาและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงการใช้งานและใช้ในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาต่อยอดระบบใน Phase ต่อไป 

  1. ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานระดับต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ 

  1. ปฏิบัติตามนโยบายจากผู้บังคับบัญชา และดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด 

  2. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม .Net, Java, C#, PHP, SQL server database & C++