แชร์ตำแหน่งงานนี้

Demand Planning Associate

วันที่: 9 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH, 10900

บริษัท: ThaiBev Group

Demand Planning Associate - HoReCa กรุงเทพ

สังกัด: บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด

สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดำเนินการวางแผนและประมาณการความต้องการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

- ประมาณการขายร่วมกับทีมขาย ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง , น้ำดื่ม OEM และสินค้ากลุ่ม Non Al อื่นๆ

- จัดประชุมเพื่อสรุป Sales forecast ประจำเดือนร่วมกับทีมขายในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างและ น้ำดื่ม OEM   เพื่อส่งข้อมูลให้กับทีม Supply Chain และโรงงานสำหรับใช้ในการวางแผนการผลิตสินค้า และนำข้อมูลประมาณการขายลงในระบบ TPS  และสร้างข้อมูลสำหรับขนสินค้าบนระบบ TOMS

- ประสานงานกับ TBL และโรงงาน เรื่องการขนสินค้าเข้าคลัง ทั้งรายวันและรายเดือน

- ตรวจสอบสินค้าสูงอายุในคลัง รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับสินค้าชำรุด เสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างทาง แก้ไขปัญหาในระหว่างการขึ้นสินค้าจากโรงงานจนถึงคลังสินค้า

- ประสานงานกับโรงงาน เรื่องแผนการผลิตสินค้า กรณีเกิดปัญหาสินค้า shortage

- ประสานงานกับโรงงานและฝ่ายขาย เรื่องความรับผิดชอบของสินค้าหมดอายุ

- ประสานงานกับโรงงาน เรื่องการวางแผนการผลิตสินค้า วางแผนการสั่งซื้อฉลาก ขวดและฝา น้ำดื่ม OEM

- ประมาณการสั่งซื้อสินค้ากลุ่ม  Premium Spirit ส่งฝ่ายการตลาด ของ Product Group รายเดือนและรายปี

- ดำเนินการสั่งซื้อสินค้ากลุ่ม Local Spirit และ Premium Spirit กับตัวแทนจำหน่ายตามแผนประมาณการ

- สนับสนุนการประสานงานการสั่งซื้อ POP/POS จากต่างประเทศ

- สนับสนุน เรื่องตรวจสอบฐานข้อมูลลูกค้า เอกสารการขาย และประสานงานกับทีมขายและขนส่งเพื่อให้การส่งสินค้าไปเป็นอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  ตรงต่อเวลา

- ตรวจสอบเอกสารสัญญา/ใบเสนอราคาน้ำดื่ม OEM โดยประสานงานกับธุรการขายและทีมขายเรื่องการจัดทำเอกสารที่ใกล้จะหมดอายุ รวมถึงกรณีการสั่งซื้อสินค้าที่ครบถ้วนตามสัญญา เพื่อจัดทำเอกสารใหม่ก่อนยืนยันการสั่งผลิตสินค้ากับโรงงาน

- ตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคา เพื่อดำเนินการนำข้อมูลสินค้าราคาโปรโมชั่นลงระบบให้กับทีมขาย

- ตรวจสอบเอกสารวงเงินเครดิตที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อดำเนินการนำข้อมูลลงระบบให้กับทีมขาย

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี ด้านการบริหาร หรือการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการคาดการณ์สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 3 ปี

- มีประสบการณ์ด้านการประสานงานการสั่งและกระจายสินค้าอย่างน้อย 3 ปี

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่คลังสินค้าหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

- มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียน

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office

- มีทักษะในการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีทักษะการฟังที่ดี

- มีทักษะในงานบริการ,จัดส่งสินค้า

- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

- มีความรู้เรื่องระบบโลจิสติกส์เป็นอย่างดี

 

ติดต่อ คุณศราวุธ  โทร 062-605-7313

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด