แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 28 มี.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH, 10900

บริษัท: ThaiBev Group

รายละเอียดตำแหน่งาน
- ออกแบบสื่อโปรโมชั่นราคาสินค้า / กิจกรรมส่งเสริมการขาย / POSMs ของทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า 
  (Spirit, Beer, Non-Alc.) ในช่องทางจัดจำหน่ายร้านค้าปลีก Cash Van (501-507)
- ออกแบบสื่อสารใช้ในกิจกรรมพนักงาน / การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- รับผิดชอบโครงการ / งานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน   
  ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด รวมไปถึงการประเมินงานหลังจากได้ใช้สื่อดังกล่าวในเชิงคุณภาพ
- รับผิดชอบการสร้างวีดีทัศน์ ร่วมกับ Agency / Supplier ตั้งแต่กระบวนการสรรหาผู้รับจ้างผลิต จนไปถึง 
  การแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา งานผลิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของงานที่กำหนดไว้
- ประสานงาน Agency / Supplier เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลงานในการผลิต ภายใต้ระยะเวลาและ  
  งบประมาณที่กำหนด
- ตรวจเช็คคุณภาพของงานให้เป็นไปตามความต้องการ / คุณสมบัติและคุณภาพในข้อตกลงตามมาตรฐาน 
   การจัดจ้างผลิตสื่อต่างๆ กับทาง Agency / Supplier
- เก็บบันทึกรวบรวมชิ้นงานออกแบบ / ผลิตสื่อ / ผลิตวีดีทัศน์ ของฝ่ายฯ สรุปการปฏิบัติงาน รวมถึงการ 
   ประเมินวิเคราะห์ งานเชิงคุณภาพต่อผู้บังคับบัญชา
-  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ เกี่ยวกับการออกแบบ / ดีไซน์ / การสรรค์สร้างสื่อต่างๆ ที่ 
   เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

 

 

คุณสมบัติ
-ปริญญาตรี ด้านการออกแบบ, กราฟฟิค, ศิลปกรรมศาสตร์, นิเทศสาตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้าน Graphic Design อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG  / Consumer Product จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
-สามารใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้
-สามารถเขียนบทความได้ (Copywriting)
-สามารถเข้าใจ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี