แชร์ตำแหน่งงานนี้

Sales System Development Officer

วันที่: 27 เม.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH

บริษัท: ThaiBev Group

เพื่อปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบขายขององค์กร ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขายให้เป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรและสภาพธุรกิจ

การดำเนินการระบบขาย :

• ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ ของแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อ Support การใช้งาน Tablet บนระบบขาย VSMS ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

การพัฒนาระบบและแก้ไขปัญหา :

• ดูแล และประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ระบบขาย VSMS สามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ

• วิเคราะห์การทำงานหน้างาน และนำเสนอให้กับ ส่วนกลาง เพื่อให้ระบบทำงานได้สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานในแนวทางที่ถูกต้อง

• ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาระบบขาย VSMS ให้หัวหน้าเขต และหัวหน้าภาค เพื่อให้งานประจำวันสามารถดำเนินต่อไปได้

• แก้ไขปัญหาและข้อมูลในเครื่อง Tablet และให้ คำปรึกษาแนะนาแก่พนักงานขายเพื่อให้ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามผลการปฏิบัติงาน :

• ติดตามผลการปฏิบัติงาน ,ปัญหา และแนวทางแก้ไข เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

• แนะนำ และให้แนวทางในการนำข้อมูลจาก ระบบงานขาย ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการขาย

• จัดทำตารางติดตามผลการปฏิบัติงานขาย เป็นรายสัปดาห์และรายเดือน

• จัดทำเป้าหมายรายสายขาย รายเดือน

• แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการขาย VSMS ใน Tablet เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• ออกตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย พนักงานสายส่งสินค้า เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อส่ง ต่อให้กับผู้บังคับบัญชา

• ติดตามผลการส่งสินค้าไม่สำเร็จ และ วิเคราะห์ เหตุผลของการส่งสินค้าไม่สำเร็จ ส่งต่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง