Senior General Legal Affairs Specialist

วันที่: 6 เม.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH, 10900

Key Responsibilities(หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก)

  1. ยกร่าง ตรวจสอบ และแก้ไขสัญญาประเภทต่าง ๆ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของกฎหมายภาษีอากรด้วย พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบในการยกร่าง ตรวจสอบ และแก้ไขสัญญาดังกล่าว
  2.  เข้าร่วมในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขของสัญญา ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันนโยบายของกิจการ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ
  3. จัดทำแบบฟอร์มสัญญาที่เป็นมาตรฐาน
  4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงนามในสัญญา/เอกสารต่าง ๆ
  5. ช่วยเหลือผู้จัดการสำนักงานสัญญาในการปฏิบัติงานในสำนักงานสัญญา ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสำนักงานสัญญา
  6. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

QUALIFICATION (คุณสมบัติ):

  • ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบ แก้ไข และยกร่างสัญญาอย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป
  • ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษในระดับดี (กรณีทำงานสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษ)
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนภาษาไทยและอังกฤษในระดับดี (เขียนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และเป็นเหตุเป็นผล)

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: