Senior Services Management officer (Information Technology)

วันที่: 13 ส.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH, 10900

Key Responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก)

1.จัดเตรียมงานระบบ AV (เช่น ไมค์, โปรเจคเตอร์ เป็นต้น) ภายในห้องประชุมให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

2.ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ AV ภายในห้องประชุมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

3.ประสานงานควบคุมการซ่อมแซมและทำความสะอาด บำรุงรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4.จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ และ/หรือ ระบบตามที่ระบุในขอบเขตงาน

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา

§  ติดตามให้ IT ส่วนกลางดำเนินการคำร้องต่างๆ เช่น reset password, แก้ไขปัญหาของระบบ application ที่ซับซ้อน

§  ติดตาม hardware vendor ในการซ่อม Hardware ต่างๆ ทั้งที่อยู่ในและนอกการรับประกัน เช่น การขอเครม hard disk ที่เสียในระยะเวลาประกัน, การส่ง printer เข้าศูนย์ซ่อม เป็นต้น

7. ดำเนินการป้องกันปัญหา

§  ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดซ้ำ, ทดสอบ solution และแจ้งให้เพื่อนร่วมงานท่านอื่นทราบ

§  กระตุ้นให้ผู้ใช้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

§  ติดตามให้ระบบ update virus pattern และ system patch ให้ทันสมัย

§  ดำเนินการ back up ข้อมูลในระบบต่างๆ บนเครื่องแม่ข่ายอย่างน้อยเดือนละครั้ง  ในทุกสำนักงานขายของพื้นที่ดูแลตามที่ระบุในขอบเขตงาน

 

QUALIFICATION (คุณสมบัติ):

Educations Background(การศึกษา)

§  ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Professional Experiences(ประสบการณ์การทำงาน)

§  มีประสบการณ์ในงานบริการด้านสารสนเทศมาก่อน 0- 2 ปี

KNOWLEDGE/SKILLS (ความรู้และทักษะ):

§  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ computer ในด้าน software/hardware

§  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น

§  สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ software/hardwareได้

§  สามารถติดตั้ง OS software และมีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง device driver ต่างๆให้กับเครื่อง computer ได้

§  มีความรู้ในการสำรองข้อมูล และการใช้เครื่องมือวัดในอุปกรณ์อิเลกทรอนิคส์เบื้องต้น

 

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: