เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่

วันที่: 16 เม.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: จัตุจักร, TH, 10900

<span lang="TH" style="margin: 0px; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่

<span lang="TH" style="margin: 0px; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">หน้าที่ความรับผิดชอบ

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">ตรวจสอบเอกสารการวางบิลค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทในเครือฯ และบุคคลภายนอก ก่อนจัดทำเช็คจ่าย

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย ของพนักงานและผู้บริหาร สังกัดกลุ่มบริษัทนำ

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">จัดทำใบสำคัญจ่าย (<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">Voucher)  บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ตั้งหนี้(เจ้าหนี้)ในระบบ SAP ให้ถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการรับชำระเงินจากลูกหนี้  ก่อนจัดทำใบสำคัญรับ

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">ตรวจสอบความถูกต้องรายงานต่างๆ <span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">POP , POS , สินค้าแตก , สินค้าเผยแพร่  ฯลฯ

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">จัดทำงบประมาณประจำปี

<span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">คุณสมบัติ

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5  ปี

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">มีความรู้ความเข้าใจด้านงานบัญชี ภาษีอากร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">มีประสบการณ์จัดทำงบประมาณประจำปี

<span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 10pt;">→<span style="font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">    <span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">มีทักษะการใช้โปรแกรม  <span style="margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt;">Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel เป็นอย่างดี

<span lang="TH" style="margin: 0px; padding: 0in; border: 1pt windowtext; border-image: none; color: rgb(35, 38, 41); line-height: 115%; font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 20pt;">ติดต่อสอบถาม

<span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(35, 38, 41); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt; font-weight: normal;">คุณชญานิน กิจกิตติกร โทร. <span style="margin: 0px; color: rgb(35, 38, 41); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt; font-weight: normal;">02785555 ต่อ 5171

<span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt; font-weight: normal;">สำนักทรัพยากรบุคคล

<span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt; font-weight: normal;">บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

<span lang="TH" style="margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt; font-weight: normal;">ชั้น <span style="margin: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: "CordiaUPC",sans-serif; font-size: 18pt; font-weight: normal;">3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: