เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่

วันที่: 8 ก.ย. 2562

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    ตรวจสอบเอกสารการวางบิลค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทในเครือฯ และบุคคลภายนอก ก่อนจัดทำเช็คจ่าย

    ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย ของพนักงานและผู้บริหาร สังกัดกลุ่มบริษัทนำ

    จัดทำใบสำคัญจ่าย (Voucher)  บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ตั้งหนี้(เจ้าหนี้)ในระบบ SAP ให้ถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

    ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการรับชำระเงินจากลูกหนี้  ก่อนจัดทำใบสำคัญรับ

    ตรวจสอบความถูกต้องรายงานต่างๆ POP , POS , สินค้าแตก , สินค้าเผยแพร่  ฯลฯ

    จัดทำงบประมาณประจำปี

คุณสมบัติ

    ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

    มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5  ปี

    มีความรู้ความเข้าใจด้านงานบัญชี ภาษีอากร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

    มีประสบการณ์จัดทำงบประมาณประจำปี

    มีทักษะการใช้โปรแกรม  Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel เป็นอย่างดี

ติดต่อสอบถาม

คุณชญานิน กิจกิตติกร โทร. 02785555 ต่อ 5171

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900