ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนผลิตไฟฟ้า - TBE (กาญจนบุรี)

Date: 12-Jul-2018

Location: ท่าม่วง, TH, 71110

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนผลิตไฟฟ้า - TBE (กาญจนบุรี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    จัดทำแผนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ให้สอดคล้องกับการผลิตของโรงงานสุราทั้งรายปี รายเดือน และสามารถผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อทดแทนน้ำมันเตาได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

    กำกับดูแลงานด้านการผลิตและจำหน่ายไอน้ำให้กับโรงงานสุราฯให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

    กำกับดูแลงานด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

    กำกับดูแลและติดตามการรับน้ำกากส่าจากโรงงานสุราให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้

    ตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายของสาขาให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้

    ควบคุมและตรวจสอบเอกสารรายงานต่าง ๆ ของโรงงานสาขาให้ถูกต้องและตามเวลาที่กำหนด

    กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เสนอกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ดูแลบัญชีเครื่องจักรและปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการการลงทุน (BOI) เรื่องเครื่องจักร

    ผลสำรวจความพึงพอใจของโรงงานสุราฯ

    จัดพนักงานภายใต้บังคับบัญชาให้เข้าฝึกอบรมตามเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ วิทยาศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม, เคมี, ชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี  ในการควบคุมดูแลเครื่องจักร, การบริหารจัดการฯ, การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

     มีความรู้ในกระบวนการผลิตของโรงงานสุรา

     มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวน การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวน

     มีความรู้ ทักษะในการบริหารงานและจัดระบบงาน

     มีความสามารถในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล

     สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์  ปฐวีสมุทร                   โทร. 02-785-7878 ต่อ 7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900