เจ้าหน้าที่ข้อมูลและธุรการขนส่ง

Date: 06-Nov-2018

Location: ท่าม่วง, TH, 71110

Apply now »

URGENTLY REQUIRED !!!

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและธุรการขนส่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→บันทึกและเรียบเรียงข้อมูลจากใบบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถขนส่งโมลาส (กากน้ำตาล) ของบริษัทมาบันทึกลงในแบบฟอร์ม เพื่อมาสรุปค่าเที่ยวการขนส่งโมลาสของพนักงานขับรถประจำสัปดาห์

→บันทึกข้อมูลจาก Slip การเติมน้ำมันลงในแบบฟอร์ม แล้วนำส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้อง

→จัดทำข้อมูลในแฟ้มประวัติของรถขนส่งของบริษัทให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (Update)

→จัดทำรายงานผลการตรวจสอบจำนวนบิลเติมน้ำมัน เปรียบเทียบกับจำนวนครั้งที่เติมน้ำมันบนเว็บไซด์ Esso เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

→บันทึก และสรุปข้อมูลที่ต้องนำรถขนส่งเข้าเช็คตามระยะ (กิโลเมตร) ที่บริษัทรถยนต์กำหนด พร้อมทั้งประสานงานกับหัวหน้าส่วนปฏิบัติการขนส่งและซ่อมบำรุงเพื่อให้นำรถขนส่งเข้ารับการบำรุงรักษาตามแผน

→รับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจากพนักงานขับรถ และประสานงานกับอู่ประกันฯ เพื่อนัดหมายวันที่จะนำรถขนส่งเข้าซ่อม

→รวบรวม Slip การเติมน้ำมันของพนักงานขับรถส่งฝ่ายบัญชี

→ร่วมตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ภายในพื้นที่คลังท่าไม้ จังหวัดกาญจนบุรี

→ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ด้านธุรการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel) ได้ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบในการบันทึกข้อมูล และจัดทำรายงาน

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร  โทร. 02-785-555 ต่อ 7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »