เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาวุโส - TML (กาญจนบุรี)

Date: 06-Nov-2018

Location: ท่าม่วง, TH, 71110

Apply now »

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาวุโส - TML (กาญจนบุรี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ปฏิบัติงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

·       ตรวจสอบและเสนอแนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

·       จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน จัดทำแผนงาน  โครงการ  มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานและดำเนินงานตามแผนป้องกัน

·       กำกับดูแลให้พนักงาน คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ  คำสั่ง  หรือมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

·       แนะนำ ฝึกสอน  อบรมพนักงาน คนงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

·       ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย  การบาดเจ็บ  และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะการป้องกันให้กับผู้บริหาร

·       รวบรวมสถิติการประสบอันตราย  การบาดเจ็บ  และจัดทำรายงานเสนอส่วนงานราชการ (แบบ จป.(ว.)

    เป็นเลขานุการของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

    ให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆ  ด้านความปลอดภัย การป้องกันอุบัติภัยแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ

    ตรวจสถานที่ทำงานต่างๆ  เพื่อให้ปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

    ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  ข่าวสารกับหน่วยงานต่างๆ  อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุง / ป้องกันการเกิดอุบัติภัยนั้น

    ควบคุมให้คำแนะนำ  และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย  และทำการฝึกซ้อมตามแผนประจำปีให้กับพนักงาน

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่าหรือผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามที่กฎหมายกำหนด

     มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี

     มีความรู้ ความชำนาญงาน ในเรื่องกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

     มีความรู้เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับงานขนส่ง

     มีความรู้ในเรื่องอาชีวอนามัย

     มีความรู้ในเรื่องระบบบริหารคุณภาพ

     มีความสารถในการติดต่อประสานงาน

     มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานได้โดยเพราะ MS Office ได้

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์  ปฐวีสมุทร                   โทร. 02-785-7878 ต่อ 7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

Apply now »