แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ - สายการผลิตสุรา (จ.นครปฐม)

วันที่: 18 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: นครชัยศรี, TH, 73120

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ สายการผลิตสุรา (จ.นครปฐม)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงงานด้านการวิเคราะห์และงานด้านเชื้อยีสต์ที่ใช้ในการหมัก งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และสิ่งแวดล้อม ต่างๆ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
 • ดำเนินการการศึกษา ทดลองทางวิทยาศาสตร์ และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิต ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในระบบต่างๆ ดังกล่าว
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อรายงาน/ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการปรับปรุง/แก้ไขงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทฯ
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และงานด้านเชื้อยีสต์ที่ใช้ในการหมัก งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 • รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และงานด้านเชื้อยีสต์ที่ใช้ในการหมัก งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบ การจัดการมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 • ดูแลทรัพย์สินของแผนก
 • ดำเนินการจัดการของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร, เคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา, สิ่งแวดล้อม, สถิติ
 • มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

ติดต่อสอบถาม

คุณกมลชนก มีทรัพย์อนันต์    โทร. 034-227-754-8

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110