เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ - สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)

วันที่: 12 พ.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: น้ำพอง, TH, 40140

เจ้าหน้าที่ ควบคุม คุณภาพ สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงงานด้านควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

    ดำเนินการการศึกษา ทดลองทางวิทยาศาสตร์และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิต  ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในระบบต่างๆ ดังกล่าว

    ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อรายงาน/ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการปรับปรุง/แก้ไขงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทฯ

    จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข

    รายงานผลการปฏิบัติงานงานด้านควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข

    ดูแลรักษาทรัพย์สินของแผนก

    ดำเนินการจัดการของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

    ดำเนินการอื่นใดตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมี, จุลชีวิทยา, สิ่งแวดล้อม, สถิติ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี

     มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

     มีทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

 

ติดต่อสอบถาม

คุณสิฌากานต์ พลอาสา   โทร. 043-441-013 ต่อ 2017

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

 

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: