เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - TBR (จ.ขอนแก่น)

วันที่: 16 เม.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: น้ำพอง, TH, 40140

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย TBR (จ.ขอนแก่น)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    จัดทำแผนประจำปีในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับทุกหน่วยงานในบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด

    รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนดำเนินการตามแผนกิจกรรมและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผน

    อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับหัวหน้างาน พนักงานให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรการของบริษัทและตามกฎหมาย

    ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างถูกต้องตามวิธีการและมีความปลอดภัยในการทำงาน

    ดูแล สอบสวน กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ รวมถึงรวบรวมสถิติอุบัติเหตุในการทำงาน

    จัดทำ รวบรวม ตลอดจนควบคุมผู้ที่มีหน้าเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานต่างๆ ให้กับหน่วยงานราชการหรือน่วยงานอื่นๆ กำหนดให้ถูกต้องและทันเวลา

    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

     มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

     มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน

     มีความรู้ด้านการวางแผนงาน

     มีความสามารถในการจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

     มีทักษะด้านการประเมินความเสี่ยง

     มีทักษะในการจัดการฝึกอบรม

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร   โทร. 02-785-7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

 

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: