แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่บรรจุสุรา - สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)

วันที่: 22 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: น้ำพอง, TH, 40310

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ บรรจุ สุรา สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประสานงาน ติดตาม ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงให้สามารถบรรจุสุรา รวมถึงดำเนินการตามระบบมาตรฐานฯ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์  พัฒนา และปรับปรุงการบรรจุสุราให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทฯ และให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงงาน เพื่อให้การบรรจุสุราให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบคุณภาพ เบิกจ่าย พัสดุประกอบการบรรจุ แสตมป์สุราให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • ดำเนินการจัดการทรัพยากรในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินของแผนก
 • ดำเนินการจัดการของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, อุตสากรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ หรือวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร, เคมีเทคโนโลยี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในด้านการบรรจุสุราเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการบริหารงานทั่วไป
 • มีความรู้ในด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น

 

ติดต่อสอบถาม

                                                  คุณสิฌากานต์ พลอาสา   โทร. 043-441-013 ต่อ 2018

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110