แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ - สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)

วันที่: 5 เม.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: น้ำพอง, TH, 40310

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงงานด้านการวิเคราะห์ งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
 • ดำเนินการการศึกษาทดลองทางวิทยาศาสตร์ และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิต  ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในระบบต่างๆ ดังกล่าว
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อรายงาน/ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการปรับปรุง/แก้ไขงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทฯ
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพรวมทั้งทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 • รายงานผลการปฏิบัติงานงานด้านการวิเคราะห์ งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพรวมทั้งทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 • ดำเนินการจัดการของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินของแผนก
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร, เคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา, สิ่งแวดล้อม หรือสถิติ
 • มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

 

ติดต่อสอบถาม

คุณสิฌากานต์ พลอาสา   โทร. 043-441-013 ต่อ 2017

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110