แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - TBR (จ.ปทุมธานี)

วันที่: 18 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: บางยี่ขันธ์, TH, 12000

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย TBR (จ.ปทุมธานี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและค้นหาสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในทุกระบวนการ ทุกพื้นที่ ทุกอาคาร
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำเดือน และรายงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงดำเนินการวิเคราะห์สถิติต่างๆ ด้านความปลอดภัยเพื่อให้ทราบแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยของพนักงานและนำไปปรับปรุงสภาพการทำงานของพนักงานให้ปลอดภัย
 • ดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุและเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ติดตามรายงานร้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงและสื่อสารรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุให้พนักงานทุกคนรับทราบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่การทำงาน เช่น การประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี JSA กรประเมินความเสี่ยงเครื่องจักรและการประเมินวิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • พิจารณาและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ป้ายสัญญลักษณ์ อุปกรณณ์ด้านอัคคีภัย ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ
 • ดำเนินการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องที่กฎหมายกำหนด
 • จัดการฝึบอบรมพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในการทำงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎหมาย
 • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย 0-2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นต้น
 • มีความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอที่ดี
 • มีความสามารถในการจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยภรณ์ ปฐวีสมุทร   โทร. 02-785-7213

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110