แชร์ตำแหน่งงานนี้

หัวหน้างานขนส่ง

วันที่: 24 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: บ้านบึง, TH, 20170

บริษัท: ThaiBev Group

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี/โท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานขนส่ง อย่างน้อย 3 ปี

3.มีความรู้ด้านต้นทุน งบประมาณ ในการจัดส่งสินค้า

4.มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบการทำงาน จัดสรรหน้าที่งานได้อย่างเหมาะสม

 

ลักษณะงาน

1.ปฏิบัติตามแผนการจัดส่งสินค้ารวมถึงจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง โดยสั่งการและมอบหมายแผนการขนส่งประจำวัน สัปดาห์ ให้เจ้าหน้าที่ติดตามการจัดส่งสินค้าให้ถึงที่หมาย

2.รายงานปัญหาในระหว่างการจัดส่งสินค้า และเสนอเเนวทางการแก้ปัญหาในระหว่างการขนส่ง

3.ติดตามผลการขนส่งและสรุปรายงานผลการขนส่ง รวมถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บังคับบัญชา

4.จัดทำแผนอัตรากำลังรถ เทียบกับแผนการขนส่งรายสัปดาห์ รายวัน เพื่อให้สอดคล้องการแผนการขนส่ง

5.ประสานงานกับหน่วยงานวางแผนเพื่อปรับแผนการเติมเต็มสินค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่คลังสินค้าปัจจุบันที่สามารถรองรับสินค้าได้ในปัจจุบัน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

6.ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานและกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงานตามที่กฏหมายกำหนด