ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจปฏิบัติการ

วันที่: 12 ก.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: TH

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน และกำกับดูแลการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลข หลักฐาน  ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบบริษัท  รวมทั้งการตรวจสอบแบบ Surprise Check
 • บริหารจัดการความเสี่ยง ในกระบวนการตรวจนับสินค้า   ตรวจการรับ-จ่ายสินค้า ตรวจอายุสินค้า/สินค้าไม่พร้อมจำหน่าย  ตรวจการจัดทำเอกสาร ตรวจทรัพย์สิน ภาชนะบรรจุ/วัสดุ,อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย/อุปกรณ์เบียร์สด  ตรวจเช็คการขาย/การเงิน  พฤติกรรมของพนักงานในขณะตรวจ  ตรวจนับลูกหนี้ร้านค้า
 • บริหารจัดการระบบการควบคุมภายใน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • วิเคราะห์และวางแผนกการปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
 • วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสอบ เพื่อเสนอผู้บริหาร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ 

 

 • ปริญญาตรีด้านบัญชี / การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบ อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ในด้านนโยบายการขายและระบบงานทุกระบบของบริษัท
 • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • มีความรู้ในด้านกฏหมายทางบัญชีและภาษีอากร การตรวจสอบ
 • มีความรู้ในด้านเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าของคู่ค้าหรือลูกค้า
 • มีทักษะทางด้านการใช้  computer
 • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
 • มีทักษะด้านการวางแผน วิเคราะห์ และลำดับความสำคัญของงาน
 • มีทักษะในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: