ผู้ช่วยผู้จัดการเทรดมาร์เก็ตติ้ง-POP & Merchandising

วันที่: 16 ก.พ. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: TH, 10300

Job Purpose (เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตำแหน่งนี้)

-เพื่อวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อ และการจัดเรียงพร้อมทั้งคิดค้นสื่อใหม่ๆ เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย

-เพื่อจัดทำสื่อทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขาย และการจัดโปรโมชั่น พร้อมกระจายสื่อต่าง

จัดทำสื่อที่เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่และ Category

Key Responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก)

- วางแผนกลยุทธ์การใช้สื่อ และตราสินค้าให้มีความเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภาพลักษณ์และจำนวนในปริมาณที่เหมาะสม

- กำหนดและตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตามนโยบายของบริษัท

- ประเมินผลและเก็บข้อมูลการใช้สื่อ ออกแบบ จัดทำ และติดตั้งสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักกฎหมาย

QUALIFICATION (คุณสมบัติ):

Educations Background (การศึกษา)

ปริญญาโท ด้านการตลาด หรือ ด้านการบริหารและการจัดการ (โดยเฉพาะด้าน Shelf-display และ branding)

Professional Experiences (ประสบการณ์การทำงาน)

มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ไม่ต่ำกว่า 7  ปี ขึ้นไป

KNOWLEDGE/SKILLS (ความรู้และทักษะ):

-มีความรู้เรื่องการจัด Shelf display, branding, space management

-มีความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของตลาดเครื่องดื่มเป็นอย่างดี

-มีความรอบชอบ ช่างสังเกตุ

-มีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อทักษะใหม่ๆ

-มีความสามารถในการสื่อสาร

-มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: