แชร์ตำแหน่งงานนี้

ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า (งานคลังสินค้า) - TBL

วันที่: 23 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: โกรกพระ, TH, 60170

บริษัท: ThaiBev Group

ผู้ช่วย หัวหน้า คลังสินค้า (งานคลังสินค้า) - TBL

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง เพื่อได้มาซึ่งความถูกต้องของข้อมูลในการใช้งานด้านการรับ – จัดเก็บ – จ่ายสินค้าอย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบสินค้าที่มีอยู่เทียบรายการจ่ายเพื่อวางแผนเติมเต็มและขอโอนสินค้า
 • ตรวจสอบเอกสารยอดการรับ การเบิกและการจ่ายสินค้าตาม Shipment กับระบบ ILS
 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า วันผลิต จำนวน สถานะของสินค้าตามหมวดหมู่ สถานที่
 • ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บเพื่อจัดเก็บเรียงสินค้า
 • กำหนดการจัดเรียงสินค้าตามจำนวนที่เบิก
 • ตรวจสอบสภาพ Pallet และสภาพบรรจุภัณฑ์ ก่อนการรับ การเบิก และจ่ายสินค้า
 • บันทึกข้อมูลการรับ-การเบิกจ่ายสินค้าและบรรจุภัณฑ์เข้าระบบ
 • จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลสรุปการรับ – จ่ายสินค้าคงเหลือ และตรวจนับสินค้าประจำวัน
 • ประสานงานและวางแผนการจัดรถรับ – จ่ายสินค้ารวมภึงแผนงานจัดส่งภาชนะบรรจุคืนกับทางขนส่ง
 • ช่วยสนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาให้หัวหน้าคลังสินค้าในกรณีมีปัญหาระหว่างปฎิบัติงานได้
 • สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งภายใต้งบประมาณและต่อยอดการลดต้นทุนด้านการขนส่งได้
 • สามารถออกแบบระบบการจัดการขนส่งให้มีประสิทธิภาพทั้งต้นทุน และการส่งสินค้าได้ตามเวลา
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Demand & Supply ให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาศักยภาพการจัดส่งสินค้าและการบริหารสินค้าภายในคลังให้เป็นไปตามแนวทางร่วมกัน
 • มีความรู้ด้านข้อมูลระบบ SAP / WMS
 • ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม การปฎิบัติงาน และกิจกรรมด้านความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (ถ้ามี)

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, วิศวกรรมโลจิสติกส์, สถิติ, สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความเข้าใจในหลักการโลจิสติกส์ (งานขนส่ง, งานคลังสินค้า, และ/หรือการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์)
 • มีทักษะทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีทักษะทางระบบการจัดการบริหารคลังสินค้า SAP / WMS
 • มีทักษะในการพัฒนาปรับปรุงระบบโลจิสติกส์
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ขั้นต้น
 • มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน

 

ติดต่อสอบถาม

                                             คุณจันจิรา โฉมช่วย                          โทร. 080-079-0035

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110