Human Capital Business Partner Associate

วันที่: 13 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: พระนครศรีอยุธยา, TH, 13000

เจ้าหน้าที่บุคคล-แคชแวน-Sales Support- พระนครศรีอยุธยา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ดำเนินเรื่องการจัดหาจัดจ้างพนักงาน การแต่งตั้งโยกย้าย การฝึกอบรม โดยประสานงานกับสำนักทรัพยากรบุคคลของไทยเบฟฯ

    ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานตามกฏระเบียบบริษัทฯลฯ

    ดูแลระบบงานเอกสาร และจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

    ประสานงานการเบิกจ่าย ประกันสังคม สวัสดิการ ประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสำนักทรัพยากรบุคคลของไทยเบฟฯ

    งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบุคคลและธุรการมาก่อนอย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป

     มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office

     มีความเข้าใจในกฎระเบียบขององค์กรเป็นอย่างดี

     มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

     มีความรู้เรื่องระเบียบค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆของบริษัท

     มีทักษะด้านการสื่อสาร

     มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: