เจ้าหน้าที่บัญชี-แคชแวน

วันที่: 11 พ.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: พุนพิน, TH, 84130

เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและตรวจนับตามแนวนโยบายบริษัทฯ

    จัดทำรายงานภาษี งบสินค้าและงบการเงิน รวมทั้งเอกสารยืนยันยอดลูกหนี้

    บันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและนโยบายบริษัทฯ

    จัดทำงบสินค้าและบัญชีคุมสินค้าพิเศษตามกำหนดของมาตรฐานบัญชี

    ออกใบกำกับภาษีจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

    จัดเก็บเอกสารทางบัญชีต่างๆ

    จัดทำงบภาชนะบรรจุ อุปกรณเบียร์สด POP/POS

คุณสมบัติ

    ปวส.สาขาบัญชีขึ้นไป

    มีประสบการณ์ในงานบัญชีมาก่อน

    มีความรู้ในเรื่องภาษีและระบบงานบัญชี

    มีทักษะทางด้านการใช้Computer

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร  โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: