Supervisor ระบบความเย็น - สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)

วันที่: 11 ก.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: วังน้อย, TH, 13170

Supervisor ระบบ ความเย็นสายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    มอบหมายงาน สั่งการและควบคุมดูแลการดำเนินงานการปฏิบัติงานระบบความเย็นให้ได้ตามเป้าหมาย

    ควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระบบความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

    ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้สนับสนุนงานกระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า ใช้ประโยชน์ได้จริง

    วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบความเย็น

    ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ในการแจ้งแผนงานและความคืบหน้า เพื่อสนับสนุนประกอบการพิจารณาในกระบวนการผลิต  ได้ทันเหตุการณ์

    ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพและระบบต่างๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้น

    รับผิดชอบดูแลงานระบบ ISO

    รับผิดชอบดูแลงานระบบ TPM

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล, เคมี หรือเทียบเท่า

     มีประสบการณ์  0-3 ปี

     มีความรู้ทางเทคโนโลยีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีความรู้ด้านการควบคุมระบบความเย็น

     มีความรู้เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบความเย็น

     มีความรู้เกี่ยวกับ Process ระบบความเย็น และเครื่องจักรในระบบความเย็น

     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานในอุสาหกรรมอาหาร เช่น ระบบ ISO ระบบ GMP และ NSF

 

ติดต่อสอบถาม

คุณสุรกิต                                         โทร. 035-744-920-6 ต่อ 4035

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 

   อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: