แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ - สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี)

วันที่: 20 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: ศรีมหาโพธิ, TH, 25140

บริษัท: ThaiBev Group

 เจ้าหน้าที่ ควบคุม คุณภาพ สายการผลิตสุรา (จ.ปราจีนบุรี) 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงงานด้านควบคุมคุณภาพ งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
 • ดำเนินการการศึกษา ทดลองทางวิทยาศาสตร์และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิต  ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในระบบต่างๆ ดังกล่าว
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อรายงาน/ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการปรับปรุง/แก้ไขงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทฯ
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 • รายงานผลการปฏิบัติงานงานด้านควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนา งานด้านระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินของแผนก
 • ดำเนินการจัดการของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมี, จุลชีวิทยา, สิ่งแวดล้อม, สถิติ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
 • สามารถเข้ากะได้

 

ติดต่อสอบถาม

                                              ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   โทร. 037-285016-18 ต่อ 2019

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110