แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่บัญชี

วันที่: 10 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: หลักสี่, TH, 10000

บริษัท: ThaiBev Group

• รับผิดชอบในเรื่อง ลูกหนี้อื่นๆ และ ลูกหนี้การค้า เก็บเช็ควางบิล ตรงตามเงื่อนไข

• รับผิดชอบในเรื่อง เจ้าหนี้อื่นๆ และ เจ้าหนี้การค้า จ่ายชำระให้ตรงตามเงื่อนไข

• รับผิดชอบการบันทึกบัญชี ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนดและตรวจสอบ ดูแลความถูกต้องของเอกสารบัญชี และภาษีอากรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

• จัดทำ ตรวจสอบงบการเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบ ให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด

• จัดทำ ดูแลและตรวจสอบทรัพย์สิน สินค้า และอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เพื่อความถูกต้องตรงตามนโยบายและเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน

• จัดทำ และตรวจสอบ การซื้อ-ขายสินค้า รางวัล เผยแพร่ สินค้าเสื่อม ให้ถูกต้องตามนโยบายบริษัท

• จัดเก็บเอกสารทางราชการ เอกสารด้านบัญชีต่างๆ

• ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ