หัวหน้าส่วนศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

วันที่: 8 ก.ย. 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

1. ควบคุมการจัดการคำสั่งซื้อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. ติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

3. ตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อ เสนอแนะแนวทางการบริหาร การปฏิบัติ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. เสนอแนะและพัฒนารูปแบบการจัดการ ผลิต ขนส่ง และอื่นๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

5.ติดตามและควบคุมการพัฒนาระบบงานที่ใช้ในการบริหารข้อมูลการสั่งซื้อ (Tracking Order)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคำสั่งซื้อ การจัดการข้อมูลคลังสินค้า การขนส่ง 5 ปี ขึ้นไป 

3. มีความรู้ด้านการจัดการคลังสินค้า และ/หรือการขนส่ง 

4. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่จะปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถาวะการณ์ รวมถึงนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด