หัวหน้าแผนกบัญชีตลาด

วันที่: 5 มี.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: TH

วางแผนเชิงกลยุทธ์และจัดทำงบประมาณ:

• ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานทางด้านบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานที่กำหนดไว้

การจัดทำและควบคุมบัญชี :

• ควบคุมการบันทึกบัญชีตลาด ตั้งแต่การบันทึก ตรวจสอบ กระทบยอด และสรุปบัญชีลงในระบบ ERP ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

• สอบถามและจัดเตรียมเอกสารประกอบรายงานค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เรียกมาจาก Brand Owner ให้ถูกต้องและครบถ้วน

• ควบคุมการจัดทำรายงานทางบัญชีตลาดตามรูปแบบ มาตรฐาน และกำหนดเวลา อย่างถูกต้อง

• ควบคุมการจัดทำข้อมูลการปฏิบัติการขายสินค้าตาม NOAF Code ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

ตรวจสอบรายงานงบประมาณการตลาด :

• ตรวจสอบจัดทำรายงานประกอบการบริหารงบประมาณทางการตลาดตามรูปแบบ มาตรฐาน และกำหนดเวลา อย่างถูกต้อง  

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: