แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ IT Solution - Procurement to Pay

วันที่: 19 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: ห้วยขวาง, TH, 10310

บริษัท: ThaiBev Group

เพื่อปฏิบัติงานออกแบบและร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมขององค์กร ตั้งแต่การวิเคราะห์กระบวนงานจนถึงการพัฒนาระบบและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าต่างๆ ไปจนถึงการชำระค่าสินค้า ให้สามารถตอบสนองการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และสอดคล้องกับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และมาตรฐานที่กำหนด

 

ดูแล ระบบงานในส่วนของระบบงานบัญชี

• จัดทำ Procedure Manual และ System Manual รวมทั้งสร้างรายงานและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ควรใช้สำหรับการบริหารและการควบคุม

• Maintain Data Base ที่ถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้แผนกพัฒนาระบบ

• มีหน้าที่และบทบาทในการ Implementation and roll out ระบบงาน

• เป็นผู้ฝึกอบรมนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติงาน และ System Manual

 

ทดสอบโปรแกรมและจัดทำรายละเอียดระบบงาน

• ทดสอบโปรแกรมที่นำมาใช้งานภายในบริษัท หรือทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ว่าจ้าง เพื่อให้โปรแกรมดำเนินงานตามที่ออกแบบไว้ หรือครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้งาน

• ช่วยจัดทำรายละเอียด Specification ระบบงานต่างๆ ให้กับหัวหน้างานพิจารณา ก่อนที่จะให้ทีมงานคอมพิวเตอร์พัฒนาโปรแกรมให้มีคุณภาพและตรงความต้องการใช้งาน

 

รับแจ้งปัญหาและนำมาปรุงปรุงระบบงาน

• ให้การสนับสนุนผู้ใช้ระบบงาน ERP โดยรับแจ้งปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ระบบ

• บันทึกการรับแจ้งปัญหาเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการใช้ระบบงานงานให้มีประสิทธิภาพ