แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ - TBL

วันที่: 23 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 73000

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ ความ ปลอดภัย ระดับ วิชาชีพ - TBL

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • จัดทำการวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยต่อผู้บริหาร
 • จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • จัดทำการวิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยต่อผู้บริหาร
 • ดำเนินการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ดำเนินการแนะนำให้พนักงานปฏิบัติงานตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
 • ดำเนินการแนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • ดำเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
 • ดำเนินการเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อให้มีการจัดการความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสภานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำการตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่ผ่านการอบรมและทดสอบ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ  ตามกฎกระทรวงฯ
 • มีประสบการณ์ทำงานในงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน
 • มีความสามารถในการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย
 • มีความสามารถในการจัดทำข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความสามารถในการประยุกต์ในทรัพยากรที่มีจำกัดให้บรรลุตามเป้าหมายได้
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Power Point เป็นต้น

 

ติดต่อสอบถาม

                                             คุณจันจิรา โฉมช่วย             โทร. 080-079-0035

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110