เจ้าหน้าที่งานขนส่ง-งานจัดคิวเส้นทาง

Date: 06-Sep-2018

Location: Wangnoi, TH, 13170

URGENTLY REQUIRED !!!

เจ้าหน้าที่งานขนส่ง-งานจัดคิวเส้นทาง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→รับแผนการขนส่งจากหัวหน้างานปฏิบัติการขนส่ง  เพื่อจัดสรรเส้นทางและพนักงานขับรถส่งสินค้าอย่างเคร่งครัด

→แจ้งแผนการส่งสินค้าและส่งเอกสารต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง รวมอธิบายรายละเอียดของงาน

→ที่ต้องจัดส่งสินค้าให้ถูกต้องตามข้อกำหนดทั้งชนิดสินค้า  สถานที่รับส่งต้นทางปลายทาง  และเวลาที่กำหนด

→ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำหนด ระเบียบข้อบังคับของบริษัท  และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

→จัดทำรายงานสรุปการขนส่งสินค้า เพื่อเสนอต่อหัวหน้างานขนส่งสินค้า

→รับแจ้งปัญหาการขนส่งสินค้าจากพนักงานขับรถขณะปฏิบัติหน้าที่  และเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที  เพื่อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันถ่วงที

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี  ด้านการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านระบบข้อมูลขนส่งของโปรแกรมสำเร็จรูปในธุรกิจโลจิสติก
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดเส้นทางวิ่งของรถบรรทุกสินค้าในเส้นทางต่างๆ  ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ติดต่อสอบถาม

คุณไพลิน ทิพย์มงคล โทร. 02-785-5555 ต่อ 4006

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900