เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส

Date: 21-Nov-2018

Location: TH

Apply now »

-จัดทำข้อมูลรายละเอียด Bonus & Merit พนักงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ได้รับอนุมัติ

-จัดทำฐานข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การคีย์ Based Powervision, Database การจัดทำฐานข้อมูล OT/เบี้ยเลี้ยง พนักงานเข้าออก เปลี่ยนสถานภาพพนักงาน ให้ถูกต้องเสร็จตามกำหนด

-จัดทำคำสั่งกรรมการบริษัท แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง การปรับระดับ ให้ถูกต้องตามโครงสร้างองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติ ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

-ประสานงานในการดำเนินงานการจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนและจัดทำเอกสารในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน

ตำแหน่ง การปรับระดับ ความดีความชอบประจำปี การปรับเงินเดือนประจำปี

-จัดทำเอกสารการจ้าง สัญญาจ้างงาน การค้ำประกันให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบบริษัท และนัดผู้สมัครมาเริ่มงาน รวมทั้งการประสานงานจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆเพื่อการปฏิบัติงานตามที่บริษัทกำหนด

-ประสานงานการจัดทำข้อมูลรายงาน การแจ้งกำหนดระยะเวลา ขั้นตอนดำเนินการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสอบยอดเงิน เอกสาร การนำส่งเงิน ใบเสร็จรับเงินที่นำส่งกองทุนฯ และประสานงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของกรรมการ สมาชิกกองทุนฯให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

Apply now »
Find similar jobs: