เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง

Date: 07-Sep-2018

Location: Bang Ban, TH, 13250

URGENTLY REQUIRED !!!

เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→รับแผนการจัดส่งสินค้าเพื่อทำการเปิด-เปิด ใบเดินทาง ใบจ่ายสินค้า ใบสั่งจ่ายน้ำมัน ค่าทางด่วน ECD ให้กับพนักงานขับรถ

→บันทึกข้อมูลในระบบการขนส่งชนิดสินค้า สถานที่จัดส่ง ปริมาณ วันที่ส่งสินค้า

→คำนวณการจ่ายน้ำมัน เพื่อใบสั่งจ่ายน้ำมัน (กรณีขาตรงและงานเกี่ยว)เบี้ยเลี้ยงเดินทางของพนักงานขับรถ จ่ายเงินค่าทางด่วน ค่าซ่อมกรณีเล็กน้อยเช่นปะยาง ตามระเบียบบริษัท

→ตรวจสอบการเติมน้ำมัน (ใบสั่งจ่ายเทียบสลิปที่เติมจริง) เอกสารควบคุมพาเลท (ใบECD)และรับเอกสารนำพาเลทเข้าโรงงาน

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีด้านการจัดการทั่วไปและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านระบบข้อมูลขนส่งของโปรแกรมสำเร็จรูปในธุรกิจโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ในการคำนวณอัตราน้ำมัน เพื่อจ่ายให้กับพนักงานขับรถในรอบของการขนส่งสินค้า

ติดต่อสอบถาม

คุณไพลิน ทิพย์มงคล โทร. 02-785-5555 ต่อ 4006

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900