เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางการจัดส่งสินค้าอาวุโส

Date: 05-Nov-2018

Location: Chatuchak, TH, 10900

Apply now »

URGENTLY REQUIRED !!!

เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางการจัดส่งสินค้าอาวุโส  (MT)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→สำรวจและวิเคราะห์รูปแบบและปัญหาการบริหารคลังสินค้าและขนส่ง ของลูกค้าในกลุ่มช่องทางจัดจำหน่าย Modern Trade

→เสนอแนะมาตรฐานการทำงาน ตลอดจนการตรวจวัดและควบคุมประสิทธิภาพการบริหารคลังสินค้าและขนส่ง แก่ฝ่ายขายและลูกค้าในกลุ่มช่องทางจัดจำหน่าย Modern Trade

→ประสานงานและติดตามการพัฒนาระบบการบริหารคลังสินค้าและขนส่ง ของลูกค้าในกลุ่มช่องทางจัดจำหน่าย Modern Trade

→รายงานและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี  ด้านการจัดการโลจิสติกส์ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลังสินค้า และขนส่งตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) และการจัดรูปแบบการจัดเก็บสินค้า (Warehouse Layout)
  • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรักษารถขนสินค้าไม่น้อยกว่า1ปี

ติดต่อสอบถาม

คุณไพลิน ทิพย์มงคล โทร. 02-785-5555 ต่อ 4006

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »