เจ้าหน้าที่สโตร์-แคชแวน-กาฬสินธุ์

วันที่: 11 ก.พ. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองกาฬสินธุ์, TH, 46000

เจ้าหน้าที่สโตร์ -แคชแวน-กาฬสินธุ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ตรวจนับสินค้าจาก TBL เสริมสุข ตามหลักเกณท์อายุสินค้าที่กำหนดไว้ มีการตีตรา สภาพพร้อมจำหน่าย ถูกต้องตามแนวปฏิบัติงาน บริหารสินค้าให้เพียงพอจำหน่าย เติมเต็มให้ครบ CVD

    จ่ายสินค้าขึ้นรถเร่ และตรวจรับคืนสินค้าที่เหลือจากรถปลีก ตรวจนับสินค้าให้ตรงกับเอกสารใบเบิก/ส่งคืนสินค้าประจำวันของพนักงานขาย

    รับคืนสินค้าที่เปลี่ยนจากร้านค้า จัดเก็บ คัดแยก สินค้าเสื่อมสภาพออกจากสินค้าดีและติดวันผลิตพร้อมส่ง Reprocess หรือทำลาย

    ดูแลรักษาสินค้าในคลังหน่วยขายให้ครบถ้วน ตรวจนับความถูกต้องทั้งก่อนและหลังมีการรับ-จ่าย ทุกครั้งเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตามบัญชีให้ถูกต้อง

    ดูแลรักษา ภาชนะบรรจุ พาเลท POP-POS ตรวจนับความถูกต้องทั้งก่อนและหลังมีการรับ-จ่าย ทุกครั้งเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือตามบัญชีให้ถูกต้อง

    บริหารอายุสินค้าคงคลัง จ่ายแบบ FEFO บริหารสินค้า Aging บริหารสินค้าให้พร้อมจำหน่ายอยู่เสมอ พร้อมจัดทำรายงานอายุสินค้าและ Aging

    สินค้าขาดบรรจุ สินค้าพร่อง จากการกระบวนการผลิตของโรงงาน ประสานงานทีมบัญชีเพื่อส่งคืน TBL

    ส่งเคลมคืนสินค้าแตกจาก TBL / ส่งคืนสินค้าแตกหน่วยขายพร้อมหนังสือขออนุมัติและจัดส่งหัวขวดส่งฝ่ายบัญชีครบถ้วน

    จัดทำรายงานสต๊อกคงเหลือประจำวัน สินค้า ภาชนะบรรจุ พาเลท POP-POS พร้อมจัดทำทะเบียนลูกหนี้ร้านค้าตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการรับ-จ่าย และรวบรวมส่งให้ฝ่ายบัญชี

    จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในคลังสินค้า ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

    จัดทำผังสินค้า บริหารพื้นที่จัดเก็บให้เหมาะสม สามารถขึ้น ลงสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว คล่องตัวในการทำงาน

    คลังหน่วยขาย บริเวณรอบโกดังหน่วยขาย ให้มีความพร้อมในการจัดเก็บสินค้า สะดวก สะอาดและปลอดภัย จัดทำผังสินค้า บริหารพื้นที่จัดเก็บให้เหมาะสม สามารถขึ้น ลงสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว คล่องตัวในการทำงาน

คุณสมบัติ

   ‒     ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาบัญชี บริหาร และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   ‒     สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. ต้องมีประสบการณ์ในงานด้านการเงินอย่างน้อย 2 ปี ส่วนวุฒิปวส. และปริญญาตรีไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน

   ‒     มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office

   ‒     มีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญของงาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความกระตือรือร้นและอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

   ‒     มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ติดต่อสอบถาม

คุณปวริศร์ แฉ่งพานิช                โทร. 02-785-5555 ต่อ 4719

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: