เจ้าหน้าที่ตรวจปฏิบัติการ-ออนเทรด-Sales Support-ขอนแก่น

วันที่: 14 ส.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองขอนแก่น, TH, 40000

เจ้าหน้าที่ตรวจปฏิบัติการ-ออนเทรด-Sales Support-ขอนแก่น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    จัดทำและดำเนินการตามแผนงานที่อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร

    ตรวจสอบและกำกับทีมงานในการตรวจกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมของพนักงานในขณะตรวจที่รับผิดชอบสินค้า

    ติดตาม ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล เอกสารหลักฐานของหน่วยขาย คลังสินค้า เกี่ยวกับสินค้าและทรัพย์สินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบบริษัท

    สรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม รายงานการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารรับทราบ

    ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรีด้านบัญชี การเงิน บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ปี

     มีความรู้ด้านระบบงานบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี

     มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และระบบงานของบริษัท

     มีความรู้ในด้านกฏหมายทางบัญชี ภาษีอากร และการตรวจสอบ

     มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์

     มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล

     มีทักษะในการตรวจสอบภายใน

     มีทักษะในการประเมินการใช้ทรัพย์สิน

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: