หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ตรัง

วันที่: 12 ก.ย. 2562

หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ตรัง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขาย โดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด

    กำหนดเป้าหมายการขายและการกระจายสินค้าของเจ้าหน้าที่ขาย ON TRADE ให้ได้ตามที่กำหนดโดยกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการวัดผลอย่างชัดเจน เพื่อประเมินผลการทำงานและให้คะแนนรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนด

    กำหนดแผนการเยี่ยมร้านค้า และควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาย ON TRADE ด้วยการบริหารปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3) ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ

    สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้าน ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค

คุณสมบัติ

   ‒     ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

   ‒     มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องดื่ม  ร้านค้าหลัก อย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป

   ‒     มีทักษะในการบริหารทีมขาย และบริหารกิจกรรมทางการตลาด

   ‒     มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

ติดต่อสอบถาม

คุณชญานิน กิจกิตติกร                      โทร. 02-785-5555 ต่อ 5171

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900