เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติสุรา-เอเย่นต์ (สาขา)- ภูเก็ต

วันที่: 18 มี.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองภูเก็ต, TH, 83000

เจ้าหน้าที่ ข้อมูล และ สถิติ สุรา-เอเย่นต์-ภูเก็ต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ประสานงาน จัดทำข้อมูลยอดขายสินค้าแต่ละชนิดเปรียบเทียบกับเป้าหมายการขายสินค้าโดยแยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย 

    จัดทำรายงานภาษีเบียร์และสุราของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

    วิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดจัดทำรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลงานประจำปีประสานงานการสื่อสารราคาสินค้าและแนวทางการขายตามนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรีด้านสถิติ  สถิติประยุกต์บัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี

     มีความรู้ในด้านการจัดทำรายงาน การจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ

     มีทักษะในการสื่อสารประสานงานที่ดี

     มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูล 

     มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: