เจ้าหน้าที่สโตร์สุรา-อีเว้นท์

วันที่: 11 ก.พ. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองราชบุรี, TH, 70000

เจ้าหน้าที่สโตร์สุรา-อีเว้นท์-Sales Support-ราชบุรี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ควบคุม ดูแล การเบิกจ่ายและควบคุม สต๊อก,เครื่องมือ,อุปกรณ์ต่าง ๆของอีเว้นท์ เช่น เต้นท์,โต๊ะ,เก้าอี้,ป้ายไฟ,สื่อส่งเสริมการขาย,ทาวเวอร์ ฯลฯ

    จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ สถานที่ และแผนการหมุนเวียนของสินค้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์

    ดูแลระบบงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสโตร์อีเว้นท์ เช่น รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์ ฯลฯ

    ตรวจสอบ ดูแล รักษา ทำความสะอาดเคร่ื่องมือ,อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยคำนึงถึงคุณภาพความสมบูรณ์และความสะอาด

    ทำรายงานสินค้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์ ที่เกิดความเสียหาย ชำรุดหรือหมดอายุ และซ่อมแซมในส่วนที่สามารถซ่อมแซมได้เอง ส่วนที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้เองให้ประสานงานส่งซ่อมให่้เรียบร้อยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

    รักษาสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกสโตร์ ให้เรียบร้อย และมีความปลอดภัย จัดทำสต๊อก/ตรวจนับ/จัดเก็บสินค้า,เครื่องมือ.อุปกรณ์ ฯลฯ

    อื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

     ปวส./ ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการมาก่อน

     หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office

     มีความรู้ในการจัดเก็บสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เป็นหมวดหมู่

     มีความรู้ในการบริหารการใช้พื้นที่คลังที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

     มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์

     มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

     มีความละเอียดรอบคอบ

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: