เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติเบียร์-อีเว้นท์-สุราษฎร์ธานี

วันที่: 6 ธ.ค. 2561

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองสุราษฎร์ธานี, TH, 84000

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติสุราเบียร์-อีเว้นท์-สุราษฎร์ธานี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ประสานงาน จัดทำข้อมูลยอดขายสินค้าแต่ละชนิดเปรียบเทียบกับเป้าหมายการขายสินค้าโดยแยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย 

    จัดทำรายงานภาษีเบียร์และสุราของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

    วิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดจัดทำรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลงานประจำปีประสานงานการสื่อสารราคาสินค้าและแนวทางการขายตามนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติ

   ‒     ปริญญาตรีด้านสถิติ  สถิติประยุกต์บัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   ‒     มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี

   ‒     มีความรู้ในด้านการจัดทำรายงาน การจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ

   ‒     มีทักษะในการสื่อสารประสานงานที่ดี

   ‒     มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูล 

   ‒     มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: