แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติเบียร์-ออนเทรด (สาขา) - สายธุรกิจเบียร์ พื้นที่โคราช

วันที่: 6 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 30000

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติเบียร์ - ออนเทรด (สาขา) - สายธุรกิจเบียร์ พื้นที่โคราช

 

จัดทำข้อมูลวิเคราะห์สายงานขายออนเทรดให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร การจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีในการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์การบริหารการขาย การจัดทำงบประมาณประจำปี บริหารการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การขายขององค์กร

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • การบริหารงานวิเคราะห์ข้อมูล
 • จัดทำเปรียบเทียบยอดขายของสายงานขายออนเทรด
 • จัดทำฐานข้อมูลทุกระบบ เช่น VSMS, HOS ฯลฯ
 • ตรวจสอบกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • จัดทำและเปรียบเทียบข้อมูลคู่แข่งจากรายงานของสายงานขายออนเทรดเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร
 • จัดทำข้อมูลการกระจายสินค้าเข้าร้านค้า
 • จัดทำรายงานงบประมาณส่งเสริมการขายเปรียบเทียบใช้จริง
 • จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่น สัญญา Lock Out,เดิมพันยอด
 • ร่วมจัดทำงบประมาณยอดขาย,ค่าใช้จ่าย,
 • จัดทำข้อมูลประกอบเงินจูงใจ
 • จัดทำข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • การบริหารงบประมาณ
 • ร่วมจัดทำงบประมาณขาย ,ค่าใช้จ่าย,กำลังคน และ ทรัพย์สิน
 • ติดตามและรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณของเขตการขายที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

การศึกษา: ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์: ด้านการบริหารข้อมูลและสถิติ อย่างน้อย 1 ปี

ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ:

 • มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ สภาพทางการตลาด ช่องทาง    การจัดจำหน่าย รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในธุรกิจเครื่องดื่มเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในเรื่อง Fast Moving Consumer Goods (FMCG) การจัด Shelf Display, Space & Facility Management
 • มีความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
 • มีความเข้าใจในธุรกิจสินค้า (Commercially Astute) และความเข้าใจในภาพรวมถึงผลกระทบของแผนงานต่าง ๆ ต่อการดำเนินการของธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านการบริหารทรัพย์สิน  สภาพแวดล้อมของตลาดเครื่องดื่ม
 • มีความเข้าใจโครงสร้างของระบบการจัดจำหน่ายและปัจจัยกระตุ้นการขาย
 • มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลและมีความสามารถในการวิเคราะห์วางแผน
 • มีความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการเงิน และตัวเลขในเชิงวิเคราะห์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ทักษะและความสามารถเฉพาะทาง:

 • มีทักษะในการวางแผน การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
 • มีทักษะและความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น MS Office Excel ขั้นสูง, Pivot Table ฯลฯ
 • มีทักษะในการตัดสินใจ และการปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ของงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนาศักยภาพ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการติดต่อประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

กลุ่มทรัพยากรบุคคล สายธุรกิจเบียร์ 02-078-5896, 098-250-6912-13

คุณจิดาภา  E-mail : Jidapa.ch@thaibev.com /คุณสสิธร E-mail: sasithorn.me@thaibev.com

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ชั้น 9

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110