แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติเบียร์-เอเย่นต์ (ภาค) / Data and Statistics Officer - Agent Beer (Region)

วันที่: 27 เม.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 50000

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติเบียร์-เอเย่นต์ (ภาค)

พื้นที่เปิดรับ เชียงใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                    

 • จัดทำเปรียบเทียบยอดขายของสายงานขายเอเย่นต์
 • จัดทำฐานข้อมูลทุกระบบ เช่น VSMS, HAS ฯลฯ
 • จัดทำรายงานค้างขน Ag ,สต็อกและรายงานอื่น ๆ
 • จัดทำรางวัลและตรวจสอบกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเอเย่นต์ ซับเอเย่นต์
 • จัดทำและเปรียบเทียบข้อมูลคู่แข่งจากรายงานของสายงานขายเอเย่นต์เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร
 • จัดทำข้อมูลการกระจายสินค้าเข้าร้านค้า
 • จัดทำรายงานงบประมาณส่งเสริมการขายเปรียบเทียบใช้จริง
 • จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือแต่งตั้งเอเย่นต์/ซับเอเย่นต์,หนังสืออนุมัติรางวัล
 • ร่วมจัดทำงบประมาณยอดขาย,ค่าใช้จ่าย
 • จัดทำข้อมูลประกอบเงินจูงใจ
 • ติดตามและรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณของเขตการขายที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิ ป.ตรี สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับสถิติวิเคราะห์จะพิจารณาเป็นพิเศษ   
 • มีทักษะในการวางแผน การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
 • มีทักษะและความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น MS Office Excel ขั้นสูง, Pivot Table ฯลฯ
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

กลุ่มทรัพยากรบุคคล สายธุรกิจเบียร์

คุณรุ้งตะวัน 061-418-5729 | rungtawan.s@sales.thaibev.com
 

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ชั้น 9

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110