แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ เบียร์สด-นครราชสีมา

วันที่: 22 ก.พ. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 30000

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติเบียร์-เบียร์สด เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ นครราชสีมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • การบริหารงานวิเคราะห์ข้อมูล
 • จัดทำเปรียบเทียบยอดขายเบียร์สด
 • จัดทำฐานข้อมูลทุกระบบ เช่น VSMS, HAS, HOS ฯลฯ 
 • จัดทำรางวัลและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • จัดทำข้อมูลการกระจายสินค้าเข้าร้านค้า
 • จัดทำรายงานงบประมาณส่งเสริมการขายเปรียบเทียบใช้จริง
 • จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่น รับงานฟังก์ชั่น, ติดตั้งร้านค้าเปิดใหม่, ติดตั้งลานเบียร์สดถาวร-ชั่วคราว, จัดทำสัญญาเบียร์สด
 • ร่วมจัดทำงบประมาณยอดขาย
 • จัดทำยอดขายเบียร์สดต่อหัวจ่าย
 • รายงานสต๊อคอายุเบียร์สด
 • รวบรวมแผนเยี่ยมร้านค้าOn Trade ของผจก.และผช.ผจก.
 • จัดทำรายงาน POP POS พร้อมกระทบยอดลูกหนี้
 • รับ-ส่งเอกสาร,ประสานงานและติดตามงานจากฝ่ายขาย
 • จัดทำหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้อุปกรณ์เบียร์สด
 • จัดทำหนังสือยืนยันยอดอุปกรณ์เบียร์สดโรงงาน

 

คุณสมบัติ

การศึกษา : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : ด้านการบริหารข้อมูลและสถิติ อย่างน้อย 1 ปี

ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ :

 • มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ สภาพทางการตลาด ช่องทาง    การจัดจำหน่าย รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในธุรกิจเครื่องดื่มเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในเรื่อง Fast Moving Consumer Goods (FMCG) การจัด Shelf Display, Space & Facility Management
 • มีความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
 • มีความเข้าใจในธุรกิจสินค้า (Commercially Astute) และความเข้าใจในภาพรวมถึงผลกระทบของแผนงานต่าง ๆ ต่อการดำเนินการของธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านการบริหารทรัพย์สิน  สภาพแวดล้อมของตลาดเครื่องดื่ม
 • มีความเข้าใจโครงสร้างของระบบการจัดจำหน่ายและปัจจัยกระตุ้นการขาย
 • มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลและมีความสามารถในการวิเคราะห์วางแผน
 • มีความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการเงิน และตัวเลขในเชิงวิเคราะห์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 

ทักษะและความสามารถเฉพาะทาง

 • มีทักษะในการวางแผน การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
 • มีทักษะและความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น MS Office Excel ขั้นสูง, Pivot Table ฯลฯ
 • มีทักษะในการตัดสินใจ และการปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ของงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนาศักยภาพ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการติดต่อประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

กลุ่มทรัพยากรบุคคล สายธุรกิจเบียร์ 02-078-5896, 098-250-6912-13

คุณจิดาภา  E-mail : Jidapa.ch@thaibev.com /คุณสสิธร E-mail: sasithorn.me@thaibev.com

คุณวรารัตน์ E-mail: wararat.c@thaibev.com

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ชั้น 9

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110