เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร - สายการผลิตสุรา (จ.ปทุมธานี)

วันที่: 13 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 12000

เจ้าหน้าที่ ควบคุม เครื่องจักร สายการผลิตสุรา (จ.ปทุมธานี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษา รวมถึงดำเนินการตามระบบมาตรฐานฯ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

    จัดทำรายงานการตรวจสอบและควบคุมเครื่องจักรตามมาตรฐานที่กำหนด

    ควบคุมปริมาณการใช้พัสดุประกอบการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

    รายงานความผิดปกติของเครื่องจักรต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การทำงานของเครื่องจักบรรจุเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

    ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรบรรจุเบื้องต้นพร้อมทั้งร่วมทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษากับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงตามแผนงานที่กำหนด

    ดำเนินการอื่นใดตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ หรือ ปวส. สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 2 ปี

 

ติดต่อสอบถาม

คุณก้อยกนก สำนักวงศ์   โทร. 02-598-2850-6 ต่อ 2015

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

   อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: