แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

วันที่: 3 เม.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 70000

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ ซ่อมบำรุง สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบวางแผนและควบคุมดูแลการซ่อมแซม, การบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์  อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ในเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการทำงาน
 • ให้คำแนะนำตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำเสนอความต้องการในการใช้อะไหล่, เครื่องมือ-เครื่องใช้, อุปกรณ์ในหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานสอดคล้องกับการผลิต
 • ปฏิบัติงานตาม  ระบบมาตรฐานคุณภาพ ที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการทุกระบบ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฯ และความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ดูแลและทำกิจกรรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น 5 ส. ความปลอดภัย, Kizen, JIPM 
 • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มงานช่าง
 • ประสานงานภายใน และ เพื่อให้การดำเนินงานในการซ่อมบำรุง มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม  Word , Excel , Power Point
 • มีทักษะในการใช้ภาษต่างประเทศ (อังกฤษ) ระดับพอใช้งานได้เพื่อใช้ในการศึกษาคู่มือสนับสนุนอื่นๆ
 • มีความรู้ความชำนาญในงานช่าง
 • มีไหวพริบและการตัดสินใจแก้ปัญหาทางด้านงานช่างได้ดี
 • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพเป็นอย่างดี

 

ติดต่อสอบถาม

                                             คุณทวีวรรณ กอเจริญ, คุณสุพัตรา ฤโณปการ   โทร. 032-741-761-2 ต่อ 2016

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงตลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110