แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

วันที่: 11 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 21000

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

Horeca Management Co., Ltd. (ระยอง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบ และดำเนินการจัดทำเอกสารสั่งซื้อสินค้าของฝ่ายขาย ให้ตรงกับนโยบายการขายในเรื่องราคาและโปรโมชั่น พิมพ์ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี และประสานงานเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้า(เงินสด) รวมถึงเอกสารการวางบิล ระหว่างการเงินกับฝ่ายขาย
  • ประสานงานกับฝ่ายสนับสนุนการขาย ฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดทำงบ จัดงบจ่าย ขออนุมัติและเบิกจ่ายกิจกรรมการขาย ดูแลสต๊อกอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย การรับ-เบิกจ่ายสินค้าและส่งรายงานข้อมูลสต๊อกสินค้า เอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย เอกสารสัญญา และเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสิทธิที่ได้รับ
  • ดูแลสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน ประสานงานและดูแลทรัพย์สิน อุปกรณ์ในการทำงาน ให้มีเพียงพอและพร้อมใช้งาน
  • ประสานงาน ติดตาม ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน และเบิกค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบขององค์กร

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการการประสานงานขายหรือธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี : Microsoft Office: Word, Power Point, Excel
  • มีทักษะในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง และมีความรู้ในเรื่องการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างดี

ติดต่อสอบถาม

คุณศราวุธ สามคุ้มพิมพ์                คุณศราวุธ สามคุ้มพิมพ์  โทร. 02-785-5555 ต่อ 5567

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900